English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn

Pneumatic air pneumatic airless s tr giúp ca máy phun sơn bm

pneumatic airless phun sơn bm

DP-6390
Pneumatic airless phun sơn bm (piston) & Airless sơn phun kt hp b 45:1 / 63:1 / 32:1 / 73:1

pneumatic airless sn máy

DP-6391
Nén khí-s tr giúp ca airless phun sơn bm (piston) & Airless Súng phun sơn kt hp b
30:1 / 45:1 / 46:1 / 60:1 / 69:1

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com