Airless Máy phun sơn
English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Pompes a membrane
loi máy bm không có không khí màng

DP-6818
1HP max.250bar Diện cao áp không có không khí màng bm / không có không khí Máy phun sơn & kit ng 15M 1.8L/min

 không có không khí bm sn

DP-6820
1HP max.3650psi Diện không có không khí màng bm không có không khí sơn súng dt 2.0L/min loi Campbell

chuyên nghip không có không khí, thit b sn

DP-6825
1.5HP màng bm cao áp và phun sơn Airless kit (max.250bar 3630psi, 2.5L/min)

wagner loi thit b phun sơn không có không khí

DP-6830
2hp 1500W áp sut cao không có không khí màng bm và Airless Máy phun sơn kit (3600psi max.250bar, 3.0L/min 3.5L/min) Wagner mô hình

professionnel de la peinture pompe airless kit type a diaphragme

DP-6382
1.5HP 1.1kw Diện cao áp bm sn phun Airless b sn (3600psi max.250bar, 4L/min) Larius Dali mô hình

airless pompe a membrane kit

DP-6381
1HP 2900psi không có không khí Diện máy bm và không có không khí sơn súng dt Campbell loi

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com