Airless paint sprayers
DP-Airless                 

Dino-Power Airless Paint Sprayers Blog

painting your world

Korzystanie z Opryskiwacz może być prawdziwą oszczędność czasu. Nie ma to jak go do malowania szorstkie, nierówne obszary lub miejsca, w których precyzja nie jest ważne i wszystko może wyglądać inaczej. Oto kilka kroków, aby pomóc zaoszczędzić czas malowania jak używać urządzenia lakiernicze.
Instrukcje
1.
Wynajem bezpowietrznej spray. To state-of-the-art – a co, jeśli obraz nie sztuka? Nie chcesz kupić, chyba że jesteś profesjonalnym – są one drogie.
2.
Ochrona obszarów przyległych do obszaru malujesz się bardzo dobrze. Natrysk wkłada wiele farby do powietrza, i nie wszyscy pójdziemy na ścianie. Może drift jak mgła i osiedlania się w miejscach, które nigdy nie chciałem, aby przejść – na przykład w innym pokoju.
3.
Seal powierzchni, jeżeli pracujesz w środku. Na zewnątrz, nie rozpylać w wietrzny dzień, i obejmują samochodzie (a bliźniego swego samochodu), wszystkie rośliny, chodniki, a nawet narażone stronach pobliskich budynków.
4.
Zauważ, że większość airless opryskiwacze działają w ten sam sposób: farba wylewa się do wiadra lub bin, a pompa to przez węża i dyszy się w dłoni.
5.
Wlać farby przez sitko do pojemnika lub łyżki, nie chcesz grudek lub nieparzyste bity z materiałów farby.
6.
Rozcieńczyć, ale nie więcej niż zalecane przez producenta lub nie będzie obejmować również.
7.
Pokrywa się bardzo dobrze, od stóp do głów: nosić koszule z długimi rękawami i ewentualnie rękawiczki. Dostaniesz farby na sobie, bez pytania. Rozważ sobie ski mask.
8.
Start na rogu, pracy z góry na dół i zachować uderzeń pewny i łagodny; dużo farby dzieje się na powierzchni w krótkim okresie czasu. Lepiej malować kilka lekkie płaszcze niż jeden ciężki jeden.
9.
Uważaj, aby nie tworzyć “kolumny” farby, jest to wynik zbyt wiele nakładających się.
Wskazówki i ostrzeżenia
1.
Istnieją trzy rodzaje opryskiwaczy: airless (najlepiej), sprężonego powietrza (nie koniecznie złą rzeczą) i pompę elektryczną (w przypadku małych projektów).
2.
Kiedy wynajmujesz jednostki, wytłumaczyć się ze sprzedawcą, jakiego rodzaju pokoju malujesz i jakiego rodzaju farby używasz.
3.
Pobierz instrukcje dotyczące Twojego urządzenia od sprzedawcy; opryskiwacze, farba może być wybredny rzeczy. Dysz, w szczególności, są podatne na zapychanie, a będziesz wiedzieć, jak je naprawić, nie wszystkie działają tak samo.
4.
wymagania chemiczna może być inaczej: ten sprzęt musi być naprawdę czyste, lub po prostu nie będzie działać.
5.
Jeśli obraz w tym samym pokoju – nawet w pobliżu – wszelkie urządzenia, takie jak podgrzewacze wody, klimatyzatory, albo piecach, je wyłączyć! Jeśli używasz farby lateksowej, można zniszczyć urządzenie. Jeśli używasz alkidowe, można dojść do eksplozji.
6.
Farba, która wychodzi z dyszy jest naprawdę w ruchu “, jeśli trzymać go blisko skóry, to może iść w prawo przez nią, lub trochę off.
7.
Nigdy nie próbuj oczyść dyszę w trakcie jej eksploatacji. Ciśnienie wychodzi do końca jest bardzo wysoka – wystarczająco wysoki, aby skóra na przebicie.
8.
Nosić maskę, nawet na zewnątrz, a nie jeden z tych małych masek tkaniny, ale z prawdziwej okazji, z kanistrów. W przeciwnym razie będziesz wdychania mgły cieczy, która naprawdę nie jest dobre dla Ciebie.
Ningbo Dino-power Machinery Co, Ltd
Tel. +86-574-88278841 88278851
Fax. +86-574-88278831
E-mail. Sales5@airlesspaintsprayer-pump.com

http://www.airlesspaintsprayer-pump.com

Airless sprayers atomize the paint by forcing it through the tip of the sprayer, creating a flat fan of paint. Save time when painting textured or multiplaned surfaces difficult to paint evenly with a brush or roller by using an airless sprayer instead. When used correctly, airless sprayers can help you paint surfaces like stucco, shingles and latticework thoroughly and evenly.
Difficulty: Moderately Challenging
Instructions
Things You’ll Need:
• Drop cloths
• Tape
• Protective clothing
• Protective eyewear
• Gloves
• Airless sprayer
• Paint
• Thinner
• Solvent
1. 1
Use drop cloths, old sheets, plastic or tarps to protect a wide area around whatever you wish to paint, securing them with tape when possible. Because the paint is sprayed, it may land on surrounding surfaces.
2. 2
Wear gloves, goggles, a long-sleeved shirt and pants to protect yourself. The paint is coming out of the sprayer so quickly that it can be injected under your skin if you’re not careful. Consider wearing a hood as well.
3. 3
If your airless spray comes with interchangeable tips, choose the correct tip size for the type of paint you’re using . Each tip is numbered; consult the manufacturer’s information to choose the tip that’s right for your project. Generally, lacquer, shellac, stain and water sealer require .009 – .013 tips; enamel requires .013 – .015 tips; oil-based and interior latex paint requires .013 – .017 tips; and exterior latex paint requires .015 – .019 tips.
4. 4
Fill the sprayer’s cup with paint. Depending on your painting project, you may want to thin your paint first to help you achieve a smooth finish. Consider using naphtha if using oil-based paint and latex paint thinner if using water-based paint. Follow the manufacturer’s instructions regarding how much paint and/or thinner to use in the cup.
5. 5
Practice spraying the paint on a disposable object or surface until you are able to use the least amount of pressure on the trigger necessary to achieve even coverage.
6. 6
Position the airless sprayer about 12 inches away from the surface you wish to paint and, with a steady hand, spray in a straight line at a speed of about three inches per second. Use your arm, not your wrist, to keep the airless sprayer straight. At the end of a strip, release the sprayer’s trigger and re-engage it as you go back in the other direction, overlapping the first strip by roughly one inch. Begin moving your arm in a steady, three-inches-per-second fashion before pulling the trigger; this will help you apply the paint evenly.
7. 7
Take a break if needed. Always set the safety lock when not painting. Keep in mind that the paint in the sprayer will start to harden after 15 minutes. If you must take a longer break or if you have finished your painting project, turn off and unplug the sprayer and clean it.
8. 8
Remove the sprayer’s tip and soak it in an appropriate solvent: water if you used a water-based paint and thinner if you used an oil-based paint. Then use the same type of solvent to rinse out the sprayer’s cup. Run the solvent through the sprayer’s lines until all paint is removed and the solvent comes out of the sprayer clean

Использование опрыскиватель может быть действительно экономит время. Там нет ничего, как это для окраски грубых, неровности, или места, где точность не важна, и все может выглядеть так же. Вот несколько шагов, чтобы помочь спасти картину времени, как вы используете машину аэрозольной краской.
Инструкции
1.
Аренда машины безвоздушного распыления. Это государство-оф-арт – и то, что картина, если не искусство? Вы не хотите, чтобы купить один, если вы профессионал – они дорогие.
2.
Защита районов, прилегающих к области вы рисуете очень хорошо. Опрыскивание ставит много краски в воздух, и это не все идут на стене. Он может дрейф, как туман и поселиться в места, которые вы никогда не хотели идти – такие, как другой комнате.
3.
Уплотнение область, если вы работаете внутри. За пределами, никогда не распылять на ветреный день, и крышка вашего автомобиля (и ваш автомобиль соседа), все растения, дорожки, и даже подвергаются стороны близлежащих зданий.
4.
Заметим, что большинство безвоздушного опрыскиватели работать так же: краска выливают в ведро или ящик, и насос работает через шланг и из сопла в ваших руках.
5.
Налейте краску через сито в ящик или ведро, вы не хотите кусков или обрезков материала без краски.
6.
Тонкие краски, но не более, чем рекомендовано заводом-изготовителем или его не будет покрывать хорошо.
7.
Обложка себя очень хорошо, с ног до головы: носить рубашки с длинными рукавами и, возможно, перчатки. Вы получите краски на себя, без вопросов. Рассмотрим носить лыжные маски.
8.
Начало в углу, работу сверху вниз, и держать удары устойчивой и гладкой; много краски собирается на поверхности в короткий срок. Лучше рисовать несколько легких пальто, чем один тяжелый.
9.
Будьте осторожны, чтобы не создавать “колонны” краски, это результат слишком много дублирования.
Советы и предупреждения
1.
Есть три основных вида опрыскивателей: безвоздушного (лучший), сжатый воздух (не обязательно плохо), и электрический насос (для небольших проектов).
2.
Когда вы арендуете единицы, объяснить дилера какой номер вы рисуете и какой краской вы используете.
3.
Получить инструкции, специфичные для вашей машины от дилера; краскопульты могут быть привередливым вещи. Сопла, в частности, склонны к засорению, и вы должны знать, как их исправить, они не все работают так же.
4.
Очистка требования могут быть различными: это оборудование должно быть действительно чистой, или он просто не будет работать.
5.
Если вы рисуете в одной комнате – и даже в непосредственной близости от – любые приборы, такие как водонагревателей, кондиционеров, или печах, отключите их! Если вы используете латексная краска, вы можете испортить устройство. Если вы используете алкидных, вы могли бы привести к взрыву.
6.
Краски, что выходит из сопла действительно перемещения “, если вы держите его близко к вашей коже, он может пойти прямо через него, или принять некоторые OFF.
7.
Никогда не пытайтесь прочистить сопла, пока она выполняется. Давление выходит в конце очень высока – достаточно высоко, чтобы проколоть кожу.
8.
Носите респиратор, даже на улице, а не один из тех небольших маски ткани, но реальные сделки, с канистрами. В противном случае вы будете вдыхая туман жидкость, которая на самом деле не хорошо для вас.
Нинбо Дино-Силовые машины ООО
Тел. +86-574-88278841 88278851
Факс. +86-574-88278831
Электронная почта. Sales5@airlesspaintsprayer-pump.com

http://www.airlesspaintsprayer-pump.com

While both the conventional and airless striping machines certainly have a place in the market, I do not think that either of them is the “be all…do all”. They’re just different. In the first part of this series we talked about the conventional striping machine, so now let’s take a look at some of the characteristics of the airless.

No Air Compressor = Light
The airless machine has no paint pot and is lighter. But, that doesn’t mean you can just roll the machine up onto the trailer and drive away like you can with a conventional machine. If you do, paint will splash (you’re spraying from an open 5 gallon bucket of paint) causing a huge mess. The solution is to either clean the machine before you travel – even if you have 2 “yellow” jobs back to back, 5 miles apart – or simply cut a hole in the plastic lid that came with the paint bucket. Snap this lid back onto the paint bucket – around the suction tube – and then drive away. I do this. I love it. I’ll clean it later.
Because airless machine has no air compressor you cannot adjust for the thickness of the paint. But, rarely is the paint too thick or too cold. Without the introduction of air the paint is “stuck to itself” and won’t “break up”. This means it won’t fan out and produces a maximum line thickness of 2 inches. Don’t try lifting the gun higher…it won’t work. It doesn’t matter if you hold the gun 2 feet off the ground, you’re only going to get a 2” wide line. And don’t buy a tip that’ll spray an 8” wide line just to get a 4” wide line. Save your money. The fix? I’ve heard that adding a couple of cups of thinner to oil based paint or a couple of cups of water to water based paint will do the trick. Read the paint can on how much you can “reduce” or “thin” the paint. Don’t get me wrong, I love that the airless is lighter, but, on a “conventional” machine you can adjust the air pressure to the gun, introducing more air to the gun – not the paint pot. This “breaks” up your paint, or “atomizes” it, allowing you to produce a wider line. You can also simply “reduce” this paint, just like on the airless machine. Did you notice that to get an 8” line with an airless you need a different tip? This cost can be somewhere between $20.00 and $40.00. To save some money…spray (2) 4” lines side by side for an 8” line and (6) 4” lines…side by side for a 24” STOP BAR. We all do it. “Conventionals” don’t have different tips. The widest line for a conventional is about 6”. Spray lines side by side for 8” – 24”.

The lighter weight also means that if you do hit a small dog or a small walnut while striping, the machine is not as forgiving…it will wiggle. Not a big deal…but this wiggle will translate out to the gun and shake. Again, this is not a big deal. I make sure the gun is tucked closely to the machine and as low as possible to alleviate almost all shake. I also keep an eye out for small dogs.

The Spray Tip
Next…the tip. It’s a tiny little slit of an orifice. If a flake of paint tries to get through, it’ll clog and spray sideways. You’ll hear some contractors say “just turn the tip around and pull the trigger!” Where? On my parking lot? SPLAT. Be wise, don’t move the machine. Simply turn the tip around and bump the trigger for a split second. Turn the tip back and pick up where you left off. But that gets old. Just buy an in-line filter. I did. Now I don’t have any clogs and I never strain paint. Done.

Machine Maintenance and Cost
Here’s more. Just so you know, airless machines aren’t as easy to work on as conventionals and the pieces are a little pricy. The hydraulic motor may cost $1000.00 to replace. Mine is 12 years old. I use it almost every day and it is still going. If it breaks I will spend $1000.00 and have it replaced. But, I couldn’t spend $1000.00 on a conventional machine if I tried. Engines are $400.00 and compressors are about the same. Everything else is either a valve, hose or gauge and these are only $5.00 to $40.00. Also, on an airless there is a hydraulic pump, which is different than the motor. It has a piston and “seals” inside. I have had the piston replaced, but generally speaking all you need to do is replace the seals. I have mine replaced almost every Spring. This is probably too often, but I feel good about it. I want to say this too. I have replaced my own seals on the job. I have also taken the bottom half of the pump off to clear a clog on the job. I found a “paint skin” and put it all back together in 30 minutes. BUT, I’m not bad with a wrench and I believe that anyone can do anything. So…don’t be afraid to work on an airless, they’re just not as easy to work on as a conventional.

Stenciling With An Airless
Stenciling with an airless can be tricky. There’s no way to spray “easy”…pull the trigger and it’s ALL ON. Spray 5 H/C stencils in a row with POW! and the stencil itself is sloppy and will drip. The fix?…spray a few and let it dry. Go spray some lines. Come back and spray some more or wipe it off. With a conventional you can pull the trigger half way and control the volume. It’s a little easier. It’s also easier when you have to “touch up” a curb with your stencil gun. Try “touching up” a curb with POW!

Prevention

101 comments
 • Spray in well-ventilated areas with good air movement. Use only non-sparking fans if one is needed.
 • Remove, extinguish or unplug all ignition sources such as…
  • cigarettes
  • pilot lights; stoves & ranges, water heaters, furnaces
  • all electric appliances
 • Put gas powered sprayers outside the building and run the hose into the room to be sprayed. Even though the sprayer is outside, always ground the sprayer to prevent static sparking.
 • Keep the work area free of debris that could contribute to a fire such as;
  • open or empty paint/material cans
  • open or empty solvent/thinner cans
  • rags, especially used ones
  • paper, masking
 • Prevent sparks and static sparking
  • Use only grounded hoses
   Check hoses periodically for electrical continuity using and ohm meter.
  • Tape wall switches to help prevent them from being used
  • Use only grounded metal pails when spraying/painting, flushing or cleaning
   Connect the pail to a true earth ground according to your local electric code.
 • Ground the sprayer regardless of the power source!Electric Powered Sprayers
  • Plug into a properly grounded 3-wire outlet
   You should check to make sure that the outlet is actually grounded.
   (see an easy and inexpensive way to)
  • Be sure the grounding prong is in place on the cord
   If it is missing replace the plug
  • Use a grounded extension cord of at least 12 gauge wire and rated for 15 amps or more
   (more you should know about extension cords)

  Gas engine powered sprayers and air (pneumatic) powered sprayers

  • Connect the pail to a true earth ground according to your local electric code.
   Graco airless sprayers have a grounding lug to use with a ground wire clamp

To help prevent injection injuries…
Graco airless spray guns have a tip guard which helps prevent your hand or body coming too close tot he spray tip

 • Have the tip guard on the gun when spraying
 • Always use the spray gun trigger safety when not spraying
 • Relieve fluid pressure when cleaning or servicing any part of the equipment. To relieve pressure, shut off the sprayer, trigger the gun, and open the pressure drain valve.
 • Always point the gun away from yourself and others
 • Do not try and stop leaks with your hand or body
 • Follow the instructions manual when it comes to proper flushing methods, or visit our airless sprayer cleaning page
 • Remove the spray tip, reduce the material/fluid pressure and immerse the gun nozzle in the fluid when flushing

To help prevent accidentally triggering/  spraying the gun…

 • Put the trigger safety latch on when you are not spraying
  This is a good habit to get into
 • Always keep the trigger guard on the gun! The guard helps prevent the trigger from being bumped or otherwise accidentally triggered

Other safety considerations

 • Wear safety glasses to protect your eyes from spray material / paint or solvent
 • Wear a respirator when using toxic or noxious paint or solvent.
  Follow the material manufacturers guidelines to select the correct respirator and or cartridges
 • Read and save the instruction manuals supplied with the equipment. The manuals contain important information on airless spray safety

Uses for Airless Sprayers

262 comments

• An airless sprayer is a device that is powered by electricity and uses a pump system to pull paint from a container, using force to push it through a hose and spray head onto the object that you wish to paint. There are many uses for airless sprayers, and, when used correctly, they can provide a fast and easy way to complete many paint projects.
Paint a Car
• If you have never handled a paint sprayer or attempted to paint a car before, it is probably wise to pay someone else to do it for you. If you are not afraid of the end results, however, using an airless sprayer on a car is a fast and efficient way to paint one, since the sprayer allows you to evenly distribute the paint over the curves and edges of the vehicle.
Paint a Fence
• Perhaps one of the greatest things about an airless sprayer is its time-saving ability when painting fences. Instead of using a paint brush for each individual board on the fence, simply hold the paint sprayer in position and complete one fence section at a time. The only downfall to this method is that paint can go through the slits of the fence, covering nearby bushes, trees or even the family pet.
Paint the House
• Start at the top of the house and paint your way down. The most common reason that people purchase airless sprayers is for the sprayer’s ability to paint large areas in a short amount of time. If you will not need the sprayer for future projects, consider saving some of the cost and renting one from a local home improvement center. They will be happy to advise you on the right airless sprayer and paint to use for the job.

Mit einer Spritze kann eine echte Zeitersparnis werden. Es gibt nichts wie es für die Malerei raue, unebene Stellen, oder Räume, in denen Präzision ist nicht wichtig, und alles kann gleich aussehen. Hier sind ein paar Schritte zu retten Malerei Zeit, wie Sie eine Lackierpistole Maschine zu verwenden.
Anleitung
1.
Mieten Sie sich ein Airless-Maschine. Es ist die State-of-the-art – und was die Malerei, wenn nicht Kunst? Sie werden nicht wollen, eine zu kaufen, wenn Sie ein Profi sind – sie sind teuer.
2.
Schützen angrenzenden Gebieten in den Bereich Malerei Sie sehr gut sind. Sprühen bringt viel Farbe in die Luft, und es nicht alle an die Wand zu gehen. Es kann wie ein Nebel treiben und sich in Orten, die Sie nie wollte, dass es gehen – wie ein anderes Zimmer.
3.
Verschließen Sie den Raum, wenn Sie in der Arbeitsfläche. Draußen nie Spray an einem windigen Tag, und decken Sie Ihren PKW (und deines Nächsten Auto), alle Pflanzen, Gehwege und auch die freiliegenden Seiten benachbarter Projekte.
4.
Beachten Sie, dass die meisten Airless Spritzgerät auf die gleiche Weise: Farbe in einen Eimer oder Behälter gegossen und die Pumpe läuft es durch einen Schlauch und die Düse in der Hand.
5.
Gießen Sie die Farbe durch ein Sieb in die Mülltonne oder einen Eimer; Sie nicht, dass Klumpen oder ungeraden Bits nicht Lackmaterial.
6.
Dünne der Farbe, aber nicht mehr als vom Hersteller empfohlen oder es wird nicht gut abdecken.
7.
Decken Sie sich sehr gut, von Kopf bis Fuß: Verschleiß langärmelige Hemden und eventuell Handschuhe. Sie bekommen Farbe auf sich selbst, ohne Frage. Betrachten wir das Tragen eines Ski-Maske.
8.
Beginnen Sie an einer Ecke, arbeiten von oben nach unten, und halten Sie Ihre Schläge stetig und glatt; viel Farbe auf der Oberfläche geht in einem kurzen Zeitraum. Es ist besser, mehrere dünne Schichten als eine strenge Anforderungen stellt malen.
9.
Achten Sie darauf, “Säulen” der Farbe zu schaffen, das ist eine Folge von zu viel Überschneidung.
Tipps & Hinweise
1.
Es gibt grundsätzlich drei Arten von Sprayern: Airless (am besten), Druckluft (nicht unbedingt eine schlechte Sache) und elektrische Pumpe (für kleine Projekte).
2.
Wenn Sie das Gerät mieten, um die Händler, welche Art von Zimmer Sie Malerei und welche Art von Farbe Sie verwenden erklären.
3.
Holen Sie spezifische Anweisungen, um Ihre Maschine vom Händler, Farbe Sprayer können pingelig Dinge. Die Düsen, besonders, sind anfällig für Verstopfungen, und Sie müssen wissen, wie fix sie, sie haben nicht alle die gleiche Arbeit.
4.
Reinigung Anforderungen können auch anders sein: Dieses Gerät muss wirklich sauber gehalten werden, oder es will einfach nicht funktionieren.
5.
Wenn Sie im selben Raum Malerei – oder sogar in der Nähe – alle Geräte wie Boiler, Klimaanlagen oder Öfen, schalten Sie sie ab! Wenn Sie mit Latexfarbe, könnten Sie ruinieren das Gerät. Wenn Sie mit Alkyd, könnten Sie eine Explosion verursachen.
6.
Die Farbe, das aus der Düse ist wirklich rührend “, wenn Sie es bei Ihrer Haut halten, kann es hin es gehen, oder nehmen Sie sich ab.
7.
Versuchen Sie niemals, eine Düse unclog, während es läuft. Der Druck kommt aus dem Ende ist sehr hoch – hoch genug, um die Punktion der Haut.
8.
Tragen Sie einen Atemschutz, auch im Freien, und nicht eines dieser kleinen Tuch Masken, aber die eigentliche Behandlung, mit Kanistern. Andernfalls werden Sie inhalieren ein Nebel von Flüssigkeit, die wirklich nicht gut für Sie.
Ningbo Dino-Power Machinery Co., Ltd
Tel. +86-574-88278841 88278851
Fax. +86-574-88278831
E-Mail. Sales5@airlesspaintsprayer-pump.com

http://www.airlesspaintsprayer-pump.com

Pintura Airless

16 comments

A Pintura Airless é um diferenciado sistema de pintura, em que a tinta é pulverizada através de um equipamento de alta pressão, diretamente na superfície a ser pintada, proporcionando alto rendimento (aproximadamente 1000m² por hora), com padrão de qualidade incomparável e grande versatilidade.

O Sistema Airless de Pintura tem a vantagem de cobrir todo tipo de superfície, sendo ela regular ou irregular, e com qualquer tipo de tinta ou revestimento, sem dificuldade, sem imperfeições, e muito mais rápido do que uma aplicação comum e usual.

O Spray Airless quebra o fluido da tinta em pequenas partículas sem a utilização de ar comprimido, sendo ela bombeada sobre alta pressão até o bico de spray, onde a alta pressão faz o trabalho de quebrar a viscosidade do fluido (tinta ou qualquer outro revestimento), sendo expelida como um fluxo sólido e uniforme a uma grande velocidade, proporcionando um jato em forma de leque, obtendo como resultado um filme de pintura homogêneo, plano e uniforme, aplicado sobre a superfície trabalhada, podendo ela ser parede de alvenaria, silo de metal, baú de caminhão ou qualquer tipo de piso.

A velocidade de pintura e a qualidade alcançada são as grandes vantagens do Sistema Airless de Pintura, proporcionando ganho de tempo na conclusão da obra, gerando economia e maior ganho no faturamento final.

Pesquisa realizada pela Associação dos Empreiteiros de Pintura Decorativa da América (PDCA, sigla em inglês), uma associação de profissionais de pintura e profissionais de indústria correlacionados, indicam que a pintura airless pode reduzir entre 50% e 75% do tempo de pintura.

A versatilidade produzida pelos pulverizadores airless podem ser utilizados por uma ampla gama de materiais como vernizes, esmaltes, primes a base de óleos, látex e PVA, acrílicos, elastoméricos, epóxi altos sólidos, 100% sólidos, massas especiais, incluindo a facilidade de movimento para usos internos e externos, e de serem colocados em diferentes locais de trabalhos.

Além da vasta variedade de materiais que podem ser usados pelo Sistema Airless de Pintura há ainda a vantagem do mesmo ser usado em várias superfícies diferentes, tais como pisos de qualquer tipo, baús de caminhão em geral, cascos de navio, silo de metal, parede de alvenaria, de madeira, e etc.

The #1 spray painting tip is when you pull the trigger on an airless you had better be ready to spray because pure paint is coming out of that gun at 2,000 psi. So don’t put any kind of skin in front of it. That’s kind of painful.

An airless is the best way to paint a large project. It will use up a lot more paint but you will gain on the speed. You will have to make that choice. You know the project.

You can paint the interior walls of a new house that doesn’t have anything in it yet. Always remember to back roll because if you don’t and it needs touching up, it won’t. If you live in the house that’s going to get sprayed it might be hard to tape and cover everything up. It might not be worth the effort.

On the outside is another subject. Cover the windows and doors. Also the bushes. They look funny with specks all over them. Also don’t forget the cars. With the right breeze you will be saying,”I didn’t know that car was metal flaked!” And you don’t want that.

If you have never used an airless sprayer before, go to the back or where ever a large area out of sight is to start.You need to get used to it before starting in the high traffic area where every one will see your work.

Start at the top and work your way down. Use a shield to protect the parts of the house that you are spraying up against. You don’t want to spray the brick or trim that wasn’t suppose to be that color.

These spray painting tips will help you get started painting your house. Take your time and you will be able to paint the house in no time and be proud of it. Always remember not to put the paint on to thick. Two thin coats are much better than one thick coat.

Once you finish spraying always clean the sprayer out completely so the next time you use it it will work. It’s also best to run some mineral spirits through it after cleaning with water. This will keep it lubricated so moving parts want rust.

Should I Paint My Texture Ceiling With A Sprayer Or A Roller?

How to paint spray texture ceilings have long been the subject of debate among painters and handymen. The alternatives could either be using spray or a roller. Which is the better option? Easier? Less expensive?

Let’s evaluate both options and see which comes out more suited to your needs and budget.

Spray Painting

The more popular opinion among paint contractors is that using a sprayer is the better route when painting a spray texture ceiling. And really, for the experienced spray painter, it is the easier method. You don’t even have to touch the ceiling and still get even coverage. Even if you have some “looseness” in the texture, simply using an oil-based paint can do the trick for a flawless finish.

Spray painting also takes much less time than rolling, so the painters can be in and out of your house in no time. If you hire a contractor who already has a spray unit available and you don’t need to buy or rent, spray painting definitely is the cheaper option because you won’t need to spend as much on labor.

On the other hand, using spraying obviously requires the use of a spray unit. If you are not skilled in using one, you really need to test it to get an idea of how the spray gun works, and the area it covers with a single pull of the trigger. If you won’t be doing the work yourself though, and plan to hire painters who are familiar with the process and the equipment, you should have no worries there.

The only other thing that you need to remember before even beginning to spray paint is that everything within the room should be protected. You may have all the furniture taken out or have them gathered in the center of the room and covered with a tarp. This will ensure that your items will not be accidentally sprayed on.

Rolling Paint

Rolling paint on your ceiling is another option that you can take. This method actually allows for more durability in the long run, and gives you a better base for future repainting. Whether you plan to paint a flat or textured ceiling, paint rolling provides for a thicker paint application and the thicker the coat of paint on your ceiling, the more resistant it is to stains and mildew.

When you use the paint rolling method, you also need to use acrylic latex paint which bonds tighter to your ceiling and therefore lessens the chances of your texture ceiling to loosen and fall down on you.

The disadvantage of this method is that it typically takes a lot more time than spray painting. First, you would need to have the ceiling primed with one coat of a oil-based primer or sealer. Then the painting itself requires a more systematic process, starting with the main part of the ceiling then working towards the walls as close as you can without touching the walls with your roller. Then you paint the perimeter using a brush.

While the process certainly takes time, if you or your handyman does it the proper way, you can be sure that your painted ceiling will last you a long time.

What Is an Airless Paint Gun?

169 comments

Airless paint guns, also called airless paint sprayers, are useful tools for painting houses and other buildings. By using this type of paint sprayer, you can apply an even coat of paint more quickly and efficiently than with a brush or roller.
Function
1. These tools are typically used for exterior painting of houses and other structures. They may be used by professional painters, or by do-it-yourselfers wishing to paint their own houses.
Types
2. There are two types of airless paint sprayers. One type employs a piston pump to create a vacuum to draw the paint in one end, and then force it back out through the other end. The second type uses a diaphragm pump, which requires hydraulic fluid to cycle the paint through the gun.
Parts
3. In addition to the pump, airless paint sprayers are composed of a gun with a hose and a tip. The gun is the part held in the hand, with a trigger used to control the flow of paint, which flows into the gun from the hose and out of the gun through the tip. Guns are available in two- and four-finger models.
Considerations
4. When buying components for your sprayer, you will have a series of choices to make. For the gun, choose either a two- or four-finger model based on which is more comfortable for you to hold. For the hose, choose one that is rated for the maximum output, described in pounds per square inch (psi), of your pump. When choosing a tip, consult the packaging on the paint you will be using to discover which tips work best with that paint.
Warnings
5. If the hose for your sprayer becomes damaged, do not attempt to repair it. Instead, purchase a new hose to avoid the risk of injury or a ruined paint job. Additionally, do not attempt to use a tip that is too small for the paint you will be using. The thicker the paint you use, the larger the tip you will need.