DP-Airless                 

Dino-Power Airless Paint Sprayers Blog

painting your world

Browsing Posts published by dpairless

Korzystanie z Opryskiwacz może być prawdziwą oszczędność czasu. Nie ma to jak go do malowania szorstkie, nierówne obszary lub miejsca, w których precyzja nie jest ważne i wszystko może wyglądać inaczej. Oto kilka kroków, aby pomóc zaoszczędzić czas malowania jak używać urządzenia lakiernicze.
Instrukcje
1.
Wynajem bezpowietrznej spray. To state-of-the-art – a co, jeśli obraz nie sztuka? Nie chcesz kupić, chyba że jesteś profesjonalnym – są one drogie.
2.
Ochrona obszarów przyległych do obszaru malujesz się bardzo dobrze. Natrysk wkłada wiele farby do powietrza, i nie wszyscy pójdziemy na ścianie. Może drift jak mgła i osiedlania się w miejscach, które nigdy nie chciałem, aby przejść – na przykład w innym pokoju.
3.
Seal powierzchni, jeżeli pracujesz w środku. Na zewnątrz, nie rozpylać w wietrzny dzień, i obejmują samochodzie (a bliźniego swego samochodu), wszystkie rośliny, chodniki, a nawet narażone stronach pobliskich budynków.
4.
Zauważ, że większość airless opryskiwacze działają w ten sam sposób: farba wylewa się do wiadra lub bin, a pompa to przez węża i dyszy się w dłoni.
5.
Wlać farby przez sitko do pojemnika lub łyżki, nie chcesz grudek lub nieparzyste bity z materiałów farby.
6.
Rozcieńczyć, ale nie więcej niż zalecane przez producenta lub nie będzie obejmować również.
7.
Pokrywa się bardzo dobrze, od stóp do głów: nosić koszule z długimi rękawami i ewentualnie rękawiczki. Dostaniesz farby na sobie, bez pytania. Rozważ sobie ski mask.
8.
Start na rogu, pracy z góry na dół i zachować uderzeń pewny i łagodny; dużo farby dzieje się na powierzchni w krótkim okresie czasu. Lepiej malować kilka lekkie płaszcze niż jeden ciężki jeden.
9.
Uważaj, aby nie tworzyć “kolumny” farby, jest to wynik zbyt wiele nakładających się.
Wskazówki i ostrzeżenia
1.
Istnieją trzy rodzaje opryskiwaczy: airless (najlepiej), sprężonego powietrza (nie koniecznie złą rzeczą) i pompę elektryczną (w przypadku małych projektów).
2.
Kiedy wynajmujesz jednostki, wytłumaczyć się ze sprzedawcą, jakiego rodzaju pokoju malujesz i jakiego rodzaju farby używasz.
3.
Pobierz instrukcje dotyczące Twojego urządzenia od sprzedawcy; opryskiwacze, farba może być wybredny rzeczy. Dysz, w szczególności, są podatne na zapychanie, a będziesz wiedzieć, jak je naprawić, nie wszystkie działają tak samo.
4.
wymagania chemiczna może być inaczej: ten sprzęt musi być naprawdę czyste, lub po prostu nie będzie działać.
5.
Jeśli obraz w tym samym pokoju – nawet w pobliżu – wszelkie urządzenia, takie jak podgrzewacze wody, klimatyzatory, albo piecach, je wyłączyć! Jeśli używasz farby lateksowej, można zniszczyć urządzenie. Jeśli używasz alkidowe, można dojść do eksplozji.
6.
Farba, która wychodzi z dyszy jest naprawdę w ruchu “, jeśli trzymać go blisko skóry, to może iść w prawo przez nią, lub trochę off.
7.
Nigdy nie próbuj oczyść dyszę w trakcie jej eksploatacji. Ciśnienie wychodzi do końca jest bardzo wysoka – wystarczająco wysoki, aby skóra na przebicie.
8.
Nosić maskę, nawet na zewnątrz, a nie jeden z tych małych masek tkaniny, ale z prawdziwej okazji, z kanistrów. W przeciwnym razie będziesz wdychania mgły cieczy, która naprawdę nie jest dobre dla Ciebie.
Ningbo Dino-power Machinery Co, Ltd
Tel. +86-574-88278841 88278851
Fax. +86-574-88278831
E-mail. Sales5@airlesspaintsprayer-pump.com

http://www.airlesspaintsprayer-pump.com

Использование опрыскиватель может быть действительно экономит время. Там нет ничего, как это для окраски грубых, неровности, или места, где точность не важна, и все может выглядеть так же. Вот несколько шагов, чтобы помочь спасти картину времени, как вы используете машину аэрозольной краской.
Инструкции
1.
Аренда машины безвоздушного распыления. Это государство-оф-арт – и то, что картина, если не искусство? Вы не хотите, чтобы купить один, если вы профессионал – они дорогие.
2.
Защита районов, прилегающих к области вы рисуете очень хорошо. Опрыскивание ставит много краски в воздух, и это не все идут на стене. Он может дрейф, как туман и поселиться в места, которые вы никогда не хотели идти – такие, как другой комнате.
3.
Уплотнение область, если вы работаете внутри. За пределами, никогда не распылять на ветреный день, и крышка вашего автомобиля (и ваш автомобиль соседа), все растения, дорожки, и даже подвергаются стороны близлежащих зданий.
4.
Заметим, что большинство безвоздушного опрыскиватели работать так же: краска выливают в ведро или ящик, и насос работает через шланг и из сопла в ваших руках.
5.
Налейте краску через сито в ящик или ведро, вы не хотите кусков или обрезков материала без краски.
6.
Тонкие краски, но не более, чем рекомендовано заводом-изготовителем или его не будет покрывать хорошо.
7.
Обложка себя очень хорошо, с ног до головы: носить рубашки с длинными рукавами и, возможно, перчатки. Вы получите краски на себя, без вопросов. Рассмотрим носить лыжные маски.
8.
Начало в углу, работу сверху вниз, и держать удары устойчивой и гладкой; много краски собирается на поверхности в короткий срок. Лучше рисовать несколько легких пальто, чем один тяжелый.
9.
Будьте осторожны, чтобы не создавать “колонны” краски, это результат слишком много дублирования.
Советы и предупреждения
1.
Есть три основных вида опрыскивателей: безвоздушного (лучший), сжатый воздух (не обязательно плохо), и электрический насос (для небольших проектов).
2.
Когда вы арендуете единицы, объяснить дилера какой номер вы рисуете и какой краской вы используете.
3.
Получить инструкции, специфичные для вашей машины от дилера; краскопульты могут быть привередливым вещи. Сопла, в частности, склонны к засорению, и вы должны знать, как их исправить, они не все работают так же.
4.
Очистка требования могут быть различными: это оборудование должно быть действительно чистой, или он просто не будет работать.
5.
Если вы рисуете в одной комнате – и даже в непосредственной близости от – любые приборы, такие как водонагревателей, кондиционеров, или печах, отключите их! Если вы используете латексная краска, вы можете испортить устройство. Если вы используете алкидных, вы могли бы привести к взрыву.
6.
Краски, что выходит из сопла действительно перемещения “, если вы держите его близко к вашей коже, он может пойти прямо через него, или принять некоторые OFF.
7.
Никогда не пытайтесь прочистить сопла, пока она выполняется. Давление выходит в конце очень высока – достаточно высоко, чтобы проколоть кожу.
8.
Носите респиратор, даже на улице, а не один из тех небольших маски ткани, но реальные сделки, с канистрами. В противном случае вы будете вдыхая туман жидкость, которая на самом деле не хорошо для вас.
Нинбо Дино-Силовые машины ООО
Тел. +86-574-88278841 88278851
Факс. +86-574-88278831
Электронная почта. Sales5@airlesspaintsprayer-pump.com

http://www.airlesspaintsprayer-pump.com

Mit einer Spritze kann eine echte Zeitersparnis werden. Es gibt nichts wie es für die Malerei raue, unebene Stellen, oder Räume, in denen Präzision ist nicht wichtig, und alles kann gleich aussehen. Hier sind ein paar Schritte zu retten Malerei Zeit, wie Sie eine Lackierpistole Maschine zu verwenden.
Anleitung
1.
Mieten Sie sich ein Airless-Maschine. Es ist die State-of-the-art – und was die Malerei, wenn nicht Kunst? Sie werden nicht wollen, eine zu kaufen, wenn Sie ein Profi sind – sie sind teuer.
2.
Schützen angrenzenden Gebieten in den Bereich Malerei Sie sehr gut sind. Sprühen bringt viel Farbe in die Luft, und es nicht alle an die Wand zu gehen. Es kann wie ein Nebel treiben und sich in Orten, die Sie nie wollte, dass es gehen – wie ein anderes Zimmer.
3.
Verschließen Sie den Raum, wenn Sie in der Arbeitsfläche. Draußen nie Spray an einem windigen Tag, und decken Sie Ihren PKW (und deines Nächsten Auto), alle Pflanzen, Gehwege und auch die freiliegenden Seiten benachbarter Projekte.
4.
Beachten Sie, dass die meisten Airless Spritzgerät auf die gleiche Weise: Farbe in einen Eimer oder Behälter gegossen und die Pumpe läuft es durch einen Schlauch und die Düse in der Hand.
5.
Gießen Sie die Farbe durch ein Sieb in die Mülltonne oder einen Eimer; Sie nicht, dass Klumpen oder ungeraden Bits nicht Lackmaterial.
6.
Dünne der Farbe, aber nicht mehr als vom Hersteller empfohlen oder es wird nicht gut abdecken.
7.
Decken Sie sich sehr gut, von Kopf bis Fuß: Verschleiß langärmelige Hemden und eventuell Handschuhe. Sie bekommen Farbe auf sich selbst, ohne Frage. Betrachten wir das Tragen eines Ski-Maske.
8.
Beginnen Sie an einer Ecke, arbeiten von oben nach unten, und halten Sie Ihre Schläge stetig und glatt; viel Farbe auf der Oberfläche geht in einem kurzen Zeitraum. Es ist besser, mehrere dünne Schichten als eine strenge Anforderungen stellt malen.
9.
Achten Sie darauf, “Säulen” der Farbe zu schaffen, das ist eine Folge von zu viel Überschneidung.
Tipps & Hinweise
1.
Es gibt grundsätzlich drei Arten von Sprayern: Airless (am besten), Druckluft (nicht unbedingt eine schlechte Sache) und elektrische Pumpe (für kleine Projekte).
2.
Wenn Sie das Gerät mieten, um die Händler, welche Art von Zimmer Sie Malerei und welche Art von Farbe Sie verwenden erklären.
3.
Holen Sie spezifische Anweisungen, um Ihre Maschine vom Händler, Farbe Sprayer können pingelig Dinge. Die Düsen, besonders, sind anfällig für Verstopfungen, und Sie müssen wissen, wie fix sie, sie haben nicht alle die gleiche Arbeit.
4.
Reinigung Anforderungen können auch anders sein: Dieses Gerät muss wirklich sauber gehalten werden, oder es will einfach nicht funktionieren.
5.
Wenn Sie im selben Raum Malerei – oder sogar in der Nähe – alle Geräte wie Boiler, Klimaanlagen oder Öfen, schalten Sie sie ab! Wenn Sie mit Latexfarbe, könnten Sie ruinieren das Gerät. Wenn Sie mit Alkyd, könnten Sie eine Explosion verursachen.
6.
Die Farbe, das aus der Düse ist wirklich rührend “, wenn Sie es bei Ihrer Haut halten, kann es hin es gehen, oder nehmen Sie sich ab.
7.
Versuchen Sie niemals, eine Düse unclog, während es läuft. Der Druck kommt aus dem Ende ist sehr hoch – hoch genug, um die Punktion der Haut.
8.
Tragen Sie einen Atemschutz, auch im Freien, und nicht eines dieser kleinen Tuch Masken, aber die eigentliche Behandlung, mit Kanistern. Andernfalls werden Sie inhalieren ein Nebel von Flüssigkeit, die wirklich nicht gut für Sie.
Ningbo Dino-Power Machinery Co., Ltd
Tel. +86-574-88278841 88278851
Fax. +86-574-88278831
E-Mail. Sales5@airlesspaintsprayer-pump.com

http://www.airlesspaintsprayer-pump.com

Using a sprayer can be a real time saver. There’s nothing like it for painting rough, uneven areas, or spaces where precision is not important and everything can look the same. Here are a few steps to help save painting time as you use a paint spray machine.
Instructions
1.
Rent an airless spray machine. It’s the state-of-the-art – and what’s painting if not art? You won’t want to buy one unless you’re a professional – they’re expensive.

2.
Protect areas adjacent to the area you’re painting very well. Spraying puts a lot of paint into the air, and it doesn’t all go on the wall. It can drift like a fog and settle in places you never wanted it to go – such as another room.
3.
Seal the area if you’re working inside. Outside, never spray on a windy day, and cover your car (and your neighbor’s car), all plants, walkways, and even the exposed sides of nearby buildings.
4.
Note that most airless sprayers work the same way: paint is poured into a bucket or bin, and the pump runs it through a hose and out the nozzle in your hand.
5.
Pour the paint through a strainer into the bin or bucket; you don’t want any lumps or odd bits of non-paint material.
6.

Thin the paint, but no more than recommended by the manufacturer or it won’t cover well.
7.

Cover yourself very well, head to toe: wear long-sleeved shirts and possibly gloves. You’ll get paint on yourself, without question. Consider wearing a ski mask.
8.

Start at a corner, work from the top down, and keep your strokes steady and smooth; a lot of paint is going on the surface in a short period of time. It’s better to paint several light coats than one heavy one.
9.

Take care not to create “columns” of paint; this is a result of too much overlapping.
Tips & Warnings
1.
There are basically three kinds of sprayers: airless (the best), compressed air (not necessarily a bad thing), and electric pump (for small projects).
2.

When you rent the unit, explain to the dealer what kind of room you’re painting and what kind of paint you’re using.
3.

Get instructions specific to your machine from the dealer; paint sprayers can be finicky things. The nozzles, particularly, are prone to clogging, and you’ll have to know how fix them; they don’t all work the same.
4.

Cleaning requirements may also be different: this equipment needs to be kept really clean, or it just won’t work.
5.

If you’re painting in the same room – or even in the vicinity of – any appliances such as water heaters, air conditioners, or furnaces, turn them off! If you’re using latex paint, you could ruin the appliance. If you’re using alkyd, you could cause an explosion.
6.

The paint that comes out of the nozzle is really moving ‘ if you hold it close to your skin, it can go right through it, or take some off.
7.

Never try to unclog a nozzle while it’s running. The pressure coming out the end is very high – high enough to puncture skin.
8.

Wear a respirator, even outdoors, and not one of those little cloth masks, but the real deal, with canisters. Otherwise you’ll be inhaling a mist of liquid that’s really not good for you.

Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd

Tel. +86-574-88278841  88278851

Fax. +86-574-88278831

Email. Sales5@airlesspaintsprayer-pump.com

http://www.airlesspaintsprayer-pump.com